Entech group

Entech-group grafika

Energetická náročnost budov

Průkazy budov

Stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenstvím vlastníků, kteří ze zákona 406/2000 Sb. musí prokázat splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy: Pro výstavbu nových budov. Při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost, Při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle a) nebo b).

Pro všechny výše uvedené skupiny je nutné od roku 1.1.2009 zpracovat tzv PRŮKAZ BUDOVY

  • Stavíte novou budovu?
  • Prodáváte nebo pronajímáte prostory?
  • Jste příspěvková organizace se celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2?
  • Plánujete rekonstrukci budovy?
  • Chcete čerpat finanční prostředky ze státních dotačních titulů?

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek budovyEnergetický štítek obálky budovy se zpracovává podle přílohy C (informativní) ČSN 730540-2 duben 2007 je součástí stavební projektové dokumentace. Vztahuje se k splnění požadovaných hodnot porovnávacích ukazatelů tepelně technických vlastností budovy a jejich konstrukcí, podmiňujících plnění požadavků na tepelnou ochranu a nízkou energetickou náročnost budovy.

Hodnotí tepelně technické vlastnosti budovy, které významně charakterizují kvalitu obálky ve vztahu k její energetické náročnosti. Popisuje tepelný tok prostupem tepla, který zcela zásadně ovlivňuje energetickou náročnost budovy. Ostatní sledované vlastnosti obálky budovy mají na její energetickou náročnost řádově menší vliv, nejsou však zanedbatelné a uplatňují se při hodnocení budovy jako dílčí působení.

Energetický štítek budovy je graficky podobný grafickému znázornění průkazu ENB.

Energetický audit

K čemu je nutné zpracovat energetický audit?

Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu EA se vztahuje na:

  1. fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci PROGRAMU, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
  2. organizační složky státu a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou vyšší než je 1500 GJ /rok
  3. fyzické nebo právnické osoby s celkovou roční spotřebou vyšší než 35 000 GJ/rok

Energetické audity byly a budou i v budoucnu zpracovávány jako podklad pro programy dotované z veřejných peněz.

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Energetický audit vychází ze zákona 406/2000Sb dle prováděcí vyhlášky 213/ 2001 Sb. Cílem bylo určit u budov se spotřebou větší než byla zákonem stanovena jejich měrnou spotřebu a potenciál úspor.

Co očekávat od energetického auditu?

Kvalitně vypracovaný energetický audit nalezne téměř vždy úspory, kterými lze snížit provozní náročnost objektu či areálu. Navržená opatření jsou často beznákladová.

Velmi častým příkladem je správné nastavení již stávající automatické regulace, nebo posouzení vhodnosti stávající sazby odběru elektrické energie.

Dalším přínosem energetického auditu je stanovení koncepce pro budoucí investice do energetického hospodářství, která je výsledkem posouzení několika různých variant. Tím je dán předpoklad, že vynaložené investice budou směřovány opravdu účelně.

V neposlední řadě otevírá energetický audit cestu k některému z dotačních programů, popřípadě k financování projektu formou EPC.

Inspekce kotlů a otopných soustav

Na rozdíl od okamžitého měření spalovacího procesu v kotli se při kontinuální monitoringu získají výsledky v delším časovém intervalu. Po sloučení výsledků z různých čidel je možno určit jak skutečně kotel a otopná soustava reagují v čase.

Měřicí přístroj u kotle

Sonda spalin vložená do spalinové cesty v kotli

Displej přístroje. Jsou patrné okamžité hodnoty veličin spalin

Graf hodinového monitoringu prováděného z důvodu zjištění spínání kotle

Graf hodinového monitoringu závěsného kotle